Api-Myjava s.r.o., 907 01, Brestovec 421
+421 907 622 700

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I .VYMEDZENIE POJMOV

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi elektronickým obchodom myvcely.sk ktorého prevádzkovateľom je Api-Myjava s.r.o., Brestovec 421, 90701 Myjava , Slovenská republika, IČO: 50005651, IČ DPH:  SK2120149680 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej len “kupujúci”) pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.myvcely.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len “kúpna zmluva”). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu myvcely.sk. Objednávkou sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí. Tovarom sa rozumejú všetky produkty zobrazované na stránkach elektronického obchodu.

 1. OBJEDNÁVKA

Objednávky sa realizujú prostredníctvom objednávacieho systému elektronického obchodu. Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky. Objednávka prostredníctvom nášho elektronického obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a od toho okamihu vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci potvrdí prijatie objednávky, ktorá sa stáva pre kupujúceho záväznou.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky klientom uvedené osobné údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s použitím poskytnutých osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

 1. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, resp. poškodenie tovaru zavinené poštou, príp. kuriérskou spoločnosťou, ani za oneskorené dodanie tovaru chybou na strane kupujúceho (napr. nesprávne udaná adresa prijímateľa).

Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovarov od našich dodávateľov rôzne.

Vo všeobecnosti odosielame tovar do 3 až 10 pracovných dní od dátumu potvrdenia a overenia objednávky, v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade.

V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, príp. je u našich dodávateľov dočasne vypredaný, môže byť dodacia lehota dlhšia. Túto skutočnosť kupujúcemu oznámime.

 1. CENA OBJEDNANÉHO TOVARU

Ceny jednotlivých produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho a môžu podliehať zmenám. Pre kupujúceho garantujeme ceny platné v deň odoslania objednávky. K cene objednaného tovaru účtujeme poštovné a balné, ktoré je zakalkulované v cene poštovného. Ku každej zásielke prikladáme faktúru, ktorá je dokladom o predaji a slúži aj ako dodací list.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za objednaný tovar vrátane poštovného v plnej výške v deň doručenia pri preberaní tovaru dobierkou alebo vopred vkladom na účet predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

VII. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Dopravu tovaru zabezpečujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., formou doporučenej zásielky alebo balíka I. triedy. V prípade väčšej objednávky, po predchádzajúcej dohode s kupujúcim, zasielame tovar poštovým kuriérom. Individuálne je možné, na podnet kupujúceho, dohodnúť aj osobný odber na vopred určenom mieste a čase.

Poštovné sa riadi cenníkom Slovenskej pošty, a.s.

V poštovnom sú zahrnuté náklady na balné vo výške závislej od rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru. Aktuálne ceny sú vždy zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu.

VIII. SPÔSOB PLATBY

Spôsob platby si volí kupujúci vopred cez objednávací formulár elektronického obchodu. Môže zvoliť platbu na dobierku alebo platbu vopred vkladom na účet .

 1. PREBERANIE TOVARU

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalu a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so Slovenskou poštou a.s. spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie obalu budú dôkladne preverené.

V prípade, že si kupujúci objednaný a zaslaný tovar neprevezme z iného dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opakovaného doručenia tovaru.

 1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatku najneskôr do 24 hodín od jej uskutočnenia, príp. aj neskôr (najviac do 3 dní), ak tovar nebol v čase objednávania skladom, príp. predávajúcim už objednaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky na telefónnom čísle 0907622700 písomnou formoue-mailom na obchod@myvcely.sk, príp. cez kontaktný formulár umiestnený na stránkach elektronického obchodu.

Zároveň má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, prostredníctvom priloženej kópie faktúry v zásielke s vráteným tovarom vo vyššie uvedenej lehote na adresu predávajúceho.

Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v pôvodnom neporušenom obale. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov uvedených na faktúre a jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, predávajúci prevezme tovar a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu celkovú cenu zaplatenú za zaslaný tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť.

 1. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode  sa vzťahuje všeobecná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, užívaním, skladovaním, mechanickým poškodením obalu alebo vystavením netypickým podmienkam.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Prípadnú reklamáciu kupujúci bezodkladne oznámi písomnou formou predávajúcemu, ktorý mu oznámi ďalší postup. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je i Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedených Všeobecných obchodných podmienok  a upravuje postup, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií poskytovaného tovaru a služieb.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku sa chápu vo význame, v akom sú definované vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak pojem nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 1. ZÁRUČNÁ DOBA, ZÁRUKA

Na všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode sa podľa Občianskeho zákonníka § 620 ods. 1 vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ako doklad o záruke slúži nákupný doklad – faktúra, ktorá je predávajúcim vystavená ku každej objednávke a spolu s tovarom zasielaná kupujúcemu. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, užívaním, skladovaním, úmyselným mechanickým poškodením obalu alebo vystavením netypickým podmienkam. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

III. SPÔSOB A MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať stav zásielky (najmä neporušenosť obalu, pásky, obsah). V príp. neúplnej alebo poškodenej zásielky je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, dôvod uvedie v odovzdávacom protokole prepravcu. V príp., že tak neurobil a napriek tomu zásielku prevzal, dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať.

Reklamáciu kupujúci vopred oznámi písomnou formou predávajúcemu e-mailom na adrese drevobin@gmail.com a reklamovaný tovar, spolu s kópiou dokladu o kúpe, popisom chyby a požadovaným spôsobom vybavenia, doručí na adresu predávajúceho: Api-Myjava s.r.o., Brestovec 421, 90701 Myjava,  Kupujúci má nárok požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej hodnoty tovaru a skutočne vynaložených nákladov v súvislosti s doručením tovaru na adresu predávajúceho.

Predávajúci po prevzatí reklamovaného tovaru písomne (e-mailom) potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie a priebežne ho informuje o stave vybavenia. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru

Reklamácia sa považuje za vybavenú dňom odoslania vymeneného tovaru kupujúcemu, príp. vrátením nákladov na účet kupujúceho. Ako doklad slúži Reklamačný protokol, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je oprávnený reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu Reklamačného poriadku predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke www.myvcely.sk najneskôr v deň účinnosti zmeny.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – prednostne elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete , príp. komunikáciu telefonickú, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26.5.2016